Regulamin Sklepu Ziołowa Sakiewka

Sklep internetowy Ziołowa Sakiewka jest prowadzony przez
Projekty z Polotem Marta Sulmińska, ul. Aleje 1go Maja 1/14, 62-510 Konin, NIP: 6652779136, REGON: 301195019, kontakt@ziolowa-sakiewka.pl, tel. +48721288464 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki

Spis treści

 1. Definicje
 2. Kontakt ze sprzedawcą
 3. Zasady ogólne
 4. Składanie zamówienia
 5. Realizacja zamówienia
 6. Dostawy towaru
 7. Formy płatności
 8. Reklamacje
 9. Prawo odstąpienia od umowy
 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczęń
 11. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 12. Postanowienia końcowe

1. Definicje

 1. Administrator Danych osobowych:
  Projekty z Polotem Marta Sulmińska
  ul. Aleje 1go Maja 1/14
  62-510 Konin
  NIP: 6652779136
 2. Adres reklamacyjny
  Projekty z Polotem Marta Sulmińska
  ul. Tuwima 1/83
  62-510 Konin
  kontakt@ziolowa-sakiewka.pl
  +48721288464
 3. Cennik dostaw - znajdujące się pod adresem https://ziolowa-sakiewka.pl/dostawy/ zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 4. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 5. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://ziolowa-sakiewka.pl/dostawy/
 6. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Czas realizacji zamówienia - czas, w którym Sprzedający kompletuje zamówienie i przekazuje do wysyłki określonej przez Kupującego.
 8. Dowód zakupu - faktura, rachunek, potwierdzenie zamówienia lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 9. Karta produktu - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 10. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 12. Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 13. Platforma internetowa ODR  - unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr
 14. Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://ziolowa-sakiewka.pl/platnosci
 15. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupującychi obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem https://ziolowa-sakiewka.pl/polityka-prywatnosci
 16. Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 17. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 18. Rzecz  - rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 19. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem https://ziolowa-sakiewka.pl/ a pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

2. Kontakt ze sprzedawcą

Nazwa witryny: https://ziolowa-sakiewka.pl/
Adres do korespodencji: Projekty z Polotem Marta Sulmińska
ul. Tuwima 1/83, 62-510 Konin
Adres e-mail: kontakt@ziolowa-sakiewka.pl
Telefon kontaktowy: 721288464

3. Zasady ogólne

Sklep internetowy https://ziolowa-sakiewka.pl/ prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.
 1. Klientem może być:
  • Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
  • Pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
  • Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
  • Osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Ceny podane w Sklepie są cenami ostatecznymi (zawierają wszystkie podatki i opłaty).
 4. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest:
  • Zapoznanie się Klienta z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści,
  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji generowanych przez system oraz informacji od Usługodawcy dotyczących realizacji Zamówienia,
  • Poprawne złożenie Zamówienia,
  • Zobowiązanie do zapłaty kwoty za zamówiony Towar oraz Dostawę,
  • Potwierdzenie Zamówienia przez Usługodawcę.
 6. Składając Zamówienie klient może zarejestrować się w Sklepie internetowym poprzez utworzenie konta w systemie informatycznym i ustalenie poufnego loginu i hasła. Składając kolejne Zamówienia Klient może korzystać z wcześniej ustalonego loginu i hasła do utworzonego konta. Składający Zamówienie może dokonywać zakupów również bez rejestracji.
 7. Klient jest zobowiązany do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do konta w Sklepie internetowym przed dostępem osób nieuprawnionych.
 8. Klient nie może wprowadzać do systemu treści o charakterze bezprawnym.

4. Składanie zamówienia

 1. Zamówienia można składać:
 2. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 4. Zasady dokonywania płatności.
  • Widoczna w Sklepie internetowym cena sprzedaży Towaru nie zawiera kosztów dostawy.
  • Ostateczna cena sprzedaży zawierająca koszty dostawy, wskazana jest w podsumowaniu Zamówienia przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.
  • Widoczne w Sklepie internetowym ceny Towarów oraz koszty dostawy i inne są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług VAT, cła i inne opłaty w wysokości określonej właściwymi przepisami, wyrażonymi w walucie polskiej.
 5. Zapłata ceny sprzedaży powinna nastąpić:
  • Poprzez przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy podany na stronach Sklepu internetowego w terminie 3 dni roboczych od chwili dokonania zakupu Towaru,
  • Poprzez przelew za pośrednictwem operatora Przelewy24 w terminie 3 dni roboczych od chwili dokonania zakupu Towaru.

5. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na konto Sprzedającego. Wpłata za Zamówienie powinna nastąpić w terminie nie później niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest wysłać Przedmiot Zamówienia bez wad.
 3. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu kwoty na koncie Sprzedawcy.
 4. Czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze od czasu zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego.
 5. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
 6. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem Firmy Kurierskiej Inpost – kurier i paczkomat.
 7. Sprzedawca ma prawo wycofać Zamówienie z systemu, jeśli w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia nie nastąpi zapłata za zakupiony Towar.

6. Dostawy towaru

 1. Koszty dostaw znajdują się pod adresem https://ziolowa-sakiewka.pl/dostawy/ zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 2. Czas dostaw zależy od Firmy Kurierskiej.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu Zamówienia spowodowane podaniem niedokładnego adresu lub opóźnienia spowodowanego wydłużonym czasem realizacji wysyłek przez Firmę Kurierką (wydłużony czas dostawy spowodowany np. świętami).
 4. Zamówienie dostarczane jest na adres wskazany przez Klienta lub do wybranego przez Klienta Paczkomatu.

7. Formy płatności

Metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://ziolowa-sakiewka.pl/platnosci/

Zapłata za zakupiony towar oraz koszt dostawy, powinna nastąpić:

 • Poprzez przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy podany na stronie Sklepu internetowego w terminie 3 dni roboczych od chwili dokonania zakupu Towaru,
 • Poprzez przelew za pośrednictwem operatora Przelewy24 w terminie 3 dni roboczych od chwili dokonania zakupu Towaru.

8. Reklamacje

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi.
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ziolowa-sakiewka.pl lub pisemnie na adres: ul. Tuwima 1/83, 62-510 Konin. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz
  • W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, zdjęcia i w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
  • W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
  • Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub e-mailem.
  • Czego Konsument może żądać od Sprzedawcy?
   Naprawy towaru,
   Wymiany Towaru na nowy,
   Obniżenia ceny za towar,
   Odstąpienia od umowy.
 2. Rękojmia dla przedsiębiorców
  • Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą spełnić istotny wymóg, aby uzyskać prawo do rękojmi za wady towaru — umowy, które będą zawierali ze sprzedawcami nie mogą mieć charakteru zawodowego.
  • Czego przedsiębiorca może żądać od sprzedawcy?
   Naprawy towaru,
   Wymiany Towaru na nowy,
   Obniżenia ceny Towaru,
   Odstąpienia od umowy.
 3. Jeśli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą składając reklamację z tytułu rękojmi żąda naprawy, wymiany lub obniżenia ceny towaru, to Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. Bieg terminu 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość rozpocznie się w dniu otrzymania przez przedsiębiorcę towaru.
 5. Jeśli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, wtedy sprzedawca będzie miał obowiązek (w terminie 14 dni od otrzymania takiego oświadczenia) zwrócić przedsiębiorcy pieniądze za zakupiony towar, a także koszty poniesione podczas zakupu towaru. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem kosztów do chwili otrzymania zwracanego towaru lub otrzymania dowodu jego odesłania (np. potwierdzenia nadania przesyłki kurierskiej). Jednoosobowe firmy będą z kolei zobowiązane (podobnie jak konsumenci) odesłać towar w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszliście w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Was weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musicie poinformować mnie o swojej decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia (na przykład pismo wysłane tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną). Możecie skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyście wysłali informację dotyczącą wykonania przysługującego Wam prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Informację o odstąpieniu od umowy, mogą Państwo kierować na adres:
  Projekty z Polotem Marta Sulmińska
  ul. Tuwima 1/83, 62-510 Konin
  lub adres e-mail: kontakt@ziolowa-sakiewka.pl
  W tytule e-maila proszę wpisać Odstąpienie od umowy
 2. Macie prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie przedmiotu sprzedaży, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  W przypadku sprzedaży jednego towaru:
  • Termin wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszliście w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Was weszła w posiadanie rzeczy.
  • W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno: Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszliście w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Was weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 3. Zwrot środków finansowych
  • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracam otrzymane od Was płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałam poinformowana o Waszej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  • Zwrotu płatności dokonam poprzez przelew internetowy.
  • Koszty wysyłek ponosi kupujący, oznacza to, że zwracam pieniądze jedynie za zakupiony towar pomniejszony o koszt wysyłki.
  • Mogę wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mi dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Zwrot Towaru przez Klienta
  • Proszę odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowaliście mnie o odstąpieniu od niniejszej umowy.
  • Termin jest zachowany, jeżeli odeślecie rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  • Ponosicie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  • Odpowiadacie tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
 • Jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 • Może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl,
 • Złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
 3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
 4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
 5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:
  • Adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu,
  • Miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki,
  • E-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia,
  • Numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy.
 6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

12. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

INFORMACJE

Moje konto
Kontakt

Przelewy24_logo

Bezpieczne płatności zapewnia bramka Przelewy24

© 2022 Ziołowa Sakiewka | Wdrożenie: Strony Internetowe Konin